Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het zit tot in de haarvaten van onze organisatie. We gaan bewust om met onze mensen én onze omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Lees meer

MVOMVO

Dagelijks helpen wij onze opdrachtgevers om nog duurzamere woon- en werkomgevingen te realiseren. Via ons advieswerk dragen we bij aan een energiezuinigere, milieu- en materiaalbewustere samenleving.

ISO 14001-CERTIFICERING

LBP|SIGHT beschikt over het milieuzorgcertificaat ISO 14001:2015, de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Met ons milieumanagementsysteem geven we onze milieuverantwoordelijkheden op systematische wijze vorm. Denk aan het verbeteren van onze milieuprestaties, het voldoen aan compliance-verplichtingen en het bereiken van milieudoelstellingen.

Ons mvo-beleid

Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast ons advieswerk richten we ook onze eigen bedrijfsvoering zo in dat de impact op mens en milieu zo klein mogelijk is. Daarom hebben we als bedrijf geanalyseerd aan welke van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) wij een bijdrage kunnen leveren. Zo werken we op twee manieren aan duurzame ontwikkeling:

 • direct, via maatregelen die onze bedrijfsvoering aangaan
 • indirect, via onze adviezen aan klanten

Met SDG's is er voor het eerst een universele agenda voor duurzame ontwikkeling met doelen aangenomen. De zeventien werelddoelen moeten samen een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Duidelijke focus via concrete doelen

Voor ons bedrijf werken we aan de volgende vier SDG's:

 • Kwaliteitsonderwijs
 • Eerlijk werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Klimaatactie

Met de vier SDG's verankeren we verduurzaming structureel en compleet in onze strategie en bedrijfsvoering. Thema’s waar we vol op inzetten zijn circulariteit en de omgevingswet. Hierin zijn omdenken en participatie cruciaal. De vertaling naar concrete acties is vastgelegd en geborgd in ons jaarplan.

Een blijvend proces van verdere verduurzaming

Het verder implementeren van onze SDG-ambities, de monitoring daarvan en bijsturing is een karwei dat nooit af is. We zetten steeds opnieuw stappen om onze positieve bijdrage te vergroten en onze negatieve bijdrage verder te reduceren – altijd in goed overleg met belanghebbenden zoals de OR, onze vennoten en JONG|LBPSIGHT.

Onze Sustainable Development Goals (SDG's)

4. Kwaliteitsonderwijs

Doel 4.4 | Het aanzienlijk vergroten van het aantal jongeren en volwassenen dat is klaargestoomd voor ondernemerschap en goede banen. Hiervoor hebben zij de juiste vaardigheden in huis, waaronder technische en beroepsvaardigheden.

Wat willen we? Het leveren van een substantiële bijdrage aan het onderwijs en de ontwikkeling van mensen zowel intern als extern.

Hoe doen wij dat?

 • Jaarlijkse deelname Girlsday
 • Gastlessen op basisscholen, middelbare scholen, universiteiten, hogescholen en post HBO-onderwijs
 • Kosteloze lokale ondersteuning via kennisbijdrage bijvoorbeeld bij DOMunder en duurzame gebiedsontwikkeling Rijnhuizen
 • Het begeleiden en ondersteunen van stagiaires en afstudeerders - ook de continue interne opleiding van alle medewerkers draagt hieraan bij
 • Kennis ontwikkelen in kennisgroepen

8. Eerlijk werk en economische groei

Doel 8.5 |  Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, jonge mensen en personen met een handicap. Ieder krijgt een gelijk loon voor werk van gelijke waarde. 

Wat willen we? Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt stimuleren om bij ons aan de slag te komen en ze daarbij te helpen en (financieel) te facilitairen. 

Hoe doen wij dat?

 • Het bieden van een veilige thuishaven om ervaringen te delen. Dit doen we door nieuwe, jonge medewer­kers een platform te geven: JONG LBP|SIGHT.
 • Onderzoeken op welke wijze we nog meer arbeidskansen kunnen bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt - bijvoorbeeld UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten).

12. Verantwoorde consumptie en productie

Doel 12.2 | Tegen 2030 het duurzaam beheer en het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren. 

Wat willen we? In 2030 voeren wij onze adviesdiensten klimaatneutraal uit.

Hoe doen wij dat?

 • Het opstellen van OEF (Organisational Environmental Footprint) in navolging van onze CO2-Footprint
 • Circulaire renovatie van ons kantoorpand
 • Ontwikkelen van een CO2-reductiestrategie
 • Het beprijzen en compenseren van onze CO2-emissie 

13. Klimaatactie

Doel 13.3 |  De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren als het gaat om zaken als CO2-reductie en impactvermindering. 

Wat willen we? In 2025 zullen wij bij onze adviezen ook onze klanten pro-actief informeren over het minimaliseren van de milieu-impact ervan en de bijdrage hiervan aan de circulaire ambities van Nederland.

Hoe doen wij dat? Door in onze adviezen een circulair/’groen’ alternatief mee te nemen. En daarnaast speciaal hierop gerichte adviesdiensten aan gaan bieden. We denken hierbij aan:

 • Training ‘Circulair Business Design Tracks’ waar bedrijven en ontwerpers een concrete business case uitwerken
 • Ontwikkelen van drie producten die circulariteit meetbaar maken:
 • Producten: PEF (Product Environmental Footprint)
 • Gebouwen: MPG/EPD
 • Gebieden: SEF (Site Environmental Footprint)
 • Opzetten van een platform waarop iedereen in Nederland zijn feitelijke voetafdruk kan publiceren en zijn voortgang kan laten zien.

Meer weten over mvo?

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Thijs van Rossum

Adviseur

Bekijk medewerker

Erika Knoop

Algemene dienst

Bekijk medewerker