Vergunningen en subsidies voor windparken Flevoland

Bij de realisatie van meerdere windparken in Flevoland zette ons windteam ons complete dienstenpakket in. We regelden de vergunningen en de subsidie en gaven vooral veel strategisch advies.

Lees verder

Vergunningen en subsidies voor windparken Flevoland

Onderzoek

Voor verschillende parken verzorgden we de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen' en 'milieu'. Hiervoor stelden we rapportages op en deden we onder meer onderzoek naar de milieuaspecten geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

We stelden verschillende documenten op voor de aanvragen, waaronder een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling. Ook deden we een melding Activiteitenbesluit. Verder gaven we over diverse onderwerpen juridische ondersteuning.

Strategisch advies

BIj deze projecten was er de nodige discussie tussen de betrokken gemeente en de Omgevingsdienst over de noodzaak van de omgevingsvergunningmilieu. We overlegden met het bevoegd gezag en zorgden dat deze vergunning, die toch nodig bleek, er kwam.

Stimulering Duurzame Energieproductie 

Na vergunningverlening verzorgden we de aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hiervoor voerden we een haalbaarheidsonderzoek uit. Onderdeel hiervan was onder andere een windstudie.

In het kader van het Besluit en de Regeling SDE+ 2016 dienden we de aanvragen via het eLoket in bij RVO. Bij de aanvragen betrokken we de Windviewer van RVO. Verder stelden we in overleg met de initiatiefnemers een financieringsplan op en voerden we een exploitatieberekening uit. Op basis van de ingediende aanvraag verleende RVO de SDE+ subsidie.

De realisatie van de windparken is gepland in 2018/2019.