Ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting Delft

2014 - 2016

Voor de herontwikkeling van de campus van de TU Delft deden wij uitvoerig onderzoek om te komen tot een goede ruimtelijke onderbouwing van het project. Het plan werd daarbij getoetst aan juridische, stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieukundige en beleidsmatige randvoorwaarden.

Lees verder

Ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting Delft

Ruimtelijke onderbouwing

Voor de planologische inpassing van het International Student House stelden we een ruimtelijke onderbouwing op. Hiervoor voerden we diverse milieu- en omgevingsonderzoeken uit. 

Omdat het plan moest passen in de directe omgeving en moest voldoen aan alle eisen die de diverse overheden stellen, moesten uitvoerige onderzoeken worden gedaan op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren, bedrijven (in de buurt) en milieuzonering, water, windhinder en bezonning. 

Geen bezwaren

Het plan toetsten we aan juridische, stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieukundige en beleidsmatige randvoorwaarden. Daaruit kwam de conclusie dat het beoogde bouwplan geen negatieve ruimtelijke gevolgen heeft. Ook vanuit milieuoogpunt bestonden er geen bezwaren. De start van de bouw ving begin 2016 aan.

International Student House 

Het noordelijk deel van de historische campus van de TU Delft wordt in opdracht van studentenhuisvester Stichting DUWO herontwikkeld. In het nieuwe International Student House (ISH) worden ruim 300 studentenwoningen gerealiseerd. 

Ook biedt het complex onderdak aan gemeenschappelijke faciliteiten, horeca en kantoorruimten. Bij het ISH komt ook een openbaar park dat dienst doet als ontmoetingsplek voor de studenten, maar daarnaast ook een ecologische en waterbergingsfunctie heeft.