Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

2015-nu

Het kantorengebied Rijnhuizen in Nieuwegein wordt getransformeerd tot een nieuwe wijk waar wonen, werken en recreatie mogelijk is. Onze adviseurs dachten mee over hoe deze transformatie zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden. Daarbij gebruikten we onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees verder

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Ambitie 

De gemeente Nieuwegein beschrijft in de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen vanuit het perspectief ruimtelijke kwaliteit een gedegen visie voor de transformatie van het gebied. Binnen deze transformatieopgave zijn er grote kansen om het gebied duurzaam te ontwikkelen

De combinatie van kernwaarden van het gebied, groen, water en cultuurhistorie, en de visie op een gemengd hoogwaardig gebied voor wonen, werken en recreëren vormen een kansrijke uitgangssituatie voor duurzaamheid. 

De ambitie is gericht op een klimaat- en milieuneutrale eindsituatie. De ambitie is om: 

  • niet meer energie te gebruiken dan er door duurzame opwekking beschikbaar is; 
  • te ontwerpen met de ecosysteemdiensten van water en groen; 
  • biodiversiteit te vergroten tijdens de transformatie; 
  • geen additionele milieubelasting toe te voegen tijdens de transformatie. 

Doelstellingen 

Om deze ambitie te concretiseren en uitvoerbaar te maken, hebben we concrete doelstellingen voor energie, materialen, water en groen opgesteld. Hierbij laten we ook zien welke rol de systematiek van BREEAM-NL gebiedsontwikkeling kan spelen. 

Bij het formuleren van deze doelstellingen gebruikten we onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Voor Rijnhuizen zijn er 6 concreet uitgewerkt als aanvulling op de gebiedsvisie.