Realisatie ROC-onderwijsgebouw Amsterdam

In Amsterdam wordt een nieuw ROC-onderwijsgebouw gerealiseerd. Hierin komt uiteindelijk de opleiding mobiliteitstechniek van NexTechnician. Dit laatste is een coöperatie van samenwerkende bedrijven en het ROC van Amsterdam. Voor de nieuwbouw verzorgden we de complete vergunningaanvraag met bijbehorende rapportages en onderzoeken.

Lees verder

Realisatie ROC-onderwijsgebouw Amsterdam

Onderdeel van nieuw distributiecentrum

Het ROC is onderdeel van een nieuw te realiseren distributiecentrum. Het ROC heeft ongeveer 4.000 m2 bruto vloeroppervlakte en huisvest de volgende gebruiksfuncties:

  • onderwijsfunctie | praktijkruimten en theorielokalen
  • kantoorfunctie
  • bedrijfsfunctie | ruimte voor bijeenkomsten

Betrokken vanuit meerdere disciplines

Als ingenieursbureau zijn we vanuit verschillende disciplines betrokken bij dit project, op het gebied van ruimte, milieu en bouw.

Haalbaarheidsstudie

We hebben eerst een haalbaarheidsstudie, ofwel een quick scan uitgevoerd. Zo brachten we de kans van slagen van de beoogde realisatie van het onderwijsgebouw in kaart: een onderwijsgebouw op een bedrijventerrein en in de buurt van de Rijksweg A10.

Onderzoek

Nadat we de haalbaarheid in kaart te hebben gebracht, zijn we gestart met het opstellen van de benodigde ruimtelijke onderbouwing en het uitvoeren van de verschillende onderzoeken:

  • externe veiligheid
  • verkeer en parkeren
  • luchtkwaliteit
  • geluidwering en interne geluidisolatie
  • brandveiligheid
  • daglichttoetreding
  • energieprestatie

Vergunningaanvraag en melding activiteitenbesluit

Voor het project verzorgden we zowel de aanvraag omgevingsvergunning als de benodigde melding Activiteitenbesluit. 

Strategisch advies en overleg

Voor de realisatie van dit project hebben we regelmatig overlegd met het bevoegd gezag. We droegen bij aan het verkrijgen van de omgevingsvergunning met zorgvuldige afstemming met de gemeente, de omgevingsdienst, het havenbedrijf en de GGD.

Het ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam maakt samen met de ‘NexTechnician-bedrijven’ een eigentijds en aantrekkelijk onderwijsprogramma. Dit programma sluit aan op de regionale ontwikkeling en een veranderende arbeidsmarkt in de mobiliteitstechniek.