Planschaderisicoanalyse voor gepland windpark RWE

In opdracht van RWE Innogy Windpower Netherlands BV voerden we voor een beoogd windpark in het noorden van het land een analyse uit waarbij we het risico op planschade onderzochten. We keken vooral naar de effecten van de realisatie van het windpark op de waarde van woningen in de directe omgeving van de planlocatie.

Voor dit project voerden we de volgende werkzaamheden uit:

  • opname plaatselijke situatie 
  • vergelijking van de planologisch regimes 
  • inventarisatie van de planschadegevoelige objecten en bepaling risico-objecten
  • beoordeling planologisch nadeliger situatie per object
  • opname en geveltaxatie risico-objecten
  • vaststellen planschade per risico-object

Inzicht in de kans op planschade 

Het is gebruikelijk dat gemeenten met een initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wil sluiten. In zo'n overeenkomst wordt bijvoorbeeld eventuele planschade op de initiatiefnemer afgewenteld en wordt door de gemeente gevraagd om een planschaderisicoanalyse. Ook geeft een dergelijke analyse voor de initiatiefnemer zelf (in relatie tot het financiële aspect van een project) inzicht in de kans op planschade. 

Vergelijking planologisch regime

Bij een planschadeanalyse wordt eerst een vergelijking gemaakt tussen het oude planologische regime en het nieuwe planologische regime. Aan de hand van deze vergelijking wordt nagegaan of er door de wijziging van het planologisch regime voor objecten in de directe omgeving van de beoogde ontwikkeling een planologisch nadeliger situatie ontstaat. 

Planschade volgens Wet ruimtelijke ordening

Indien er een planologisch nadeliger situatie ontstaat, moet bepaald worden of er ook sprake is van planschade in de zin van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Als hiervan sprake is dan wordt een taxatie van de betreffende risico-objecten (zoals woningen) uitgevoerd en wordt er een inschatting gemaakt van de mogelijke planschade.