Ontwikkeling zonnepark Hollands Kroon

De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. Een agrarisch bedrijf in de gemeente Hollands Kroon speelt hierop in met plannen voor een zonneakker. Het doel: het bedrijf verduurzamen. Voor de realisatie van deze zonneakker verzorgden wij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. Ook verzorgden wij alle bijbehorende documenten waaronder een visualisatie.

Lees verder

Ontwikkeling zonnepark Hollands Kroon

Duurzaamheidsambitie van de landelijke en lokale overheid

De overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. In het Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2020 14% moet zijn. In 2023 ligt dit percentage nog hoger: 16%. Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen die benut moeten worden om aan de overheidsdoelstellingen te kunnen voldoen.

Ook de provincie Noord-Holland streeft naar een duurzame energievoorziening. Daarom biedt de provincie de mogelijkheid om onder voorwaarden in het buitengebied zelfstandige opstellingen van zonnepanelen te realiseren. De gemeente Hollands Kroon stimuleert eveneens de opwekking van duurzame energie.

Een zonneakker als actuele bijdrage duurzaamheid

De zonneakker draagt bij aan het behalen van de overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie. De oppervlakte van de zonneakker is ongeveer 1 hectare. De bouwhoogte van de zonnepanelen ligt op 1,5 meter en de oriëntatie van de panelen is oost-west.

Vergunningaanvraag en melding Activiteitenbesluit

Naast de aanvraag omgevingsvergunning verzorgden wij voor dit project de benodigde melding Activiteitenbesluit. Deze melding bij het bevoegd gezag is een eis vanuit de milieuwetgeving.

Strategisch advies richting gemeente

Voor de realisatie van dit project overlegden wij meermaals met het bevoegd gezag. Met een goede onderbouwing van het project en zorgvuldige afstemming met de gemeente Hollands Kroon droegen wij bij aan een spoedige vergunningverlening.

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Milieu

Meer over Milieu