Natuurcompensatie Stadsbrug Nijmegen

We adviseerden de gemeente NIjmegen bij de realisatie van natuurcompensatie. Voor de nieuwe stadsbrug stelden we in overleg met het bevoegd gezag criteria op, en stelden we een compensatielocatie vast. 

Lees verder

Natuurcompensatie Stadsbrug Nijmegen
Natuurcompensatie Stadsbrug Nijmegen
Natuurcompensatie Stadsbrug Nijmegen
Natuurcompensatie Stadsbrug Nijmegen

Aan de hand van een locatiestudie (10 mogelijke locaties) maakten we een selectie voor de compensatielocatie. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak opgesteld voor de natuurcompensatie voor de beste locaties. Waarna de locaties zijn uitgewerkt in afspraken met grondeigenaren. Hierbij doorliepen we de volgende stappen:

  • uitvoeren locatiestudie (10 mogelijke locaties) en selectie locaties;
  • opstellen plan van aanpak natuurcompensatie voor de beste locaties;
  • uitwerken locaties in afspraken met grondeigenaren;
  • doorlopen fases pre-contractuele fase, intentieovereenkomst en definitieve overeenkomst;
  • vastleggen natuurcompensatie in contractafspraken met inrichting en beheer.

Bereikbaarheid onder druk

De bereikbaarheid van Nijmegen stond erg onder druk. De geplande uitbreiding van het stadsdeel Waalsprong zou dit probleem nog eens versterken. In 2005 heeft de gemeenteraad van Nijmegen het besluit genomen om een tweede verkeersbrug over de Waal aan te leggen. Deze stadsbrug (ook wel Oversteek genoemd) verbindt Nijmegen-west met het stadsdeel Waalsprong en hierdoor wordt een evenwichtige verdeling van de verkeersdruk over de stad mogelijk. De stadsbrug is eind 2013/begin 2014 voltooid. 

Ecologische effecten nieuwe stadsbrug 

De stadsbrug heeft vooral ecologische effecten aan de noordoever van de Waal, omdat daar natuurgebieden, de Oosterhoutse Waarden worden doorsneden. De natuurwaarden worden in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur van Gelderland beschermd. 

Voor de kwalificerende of begrenzende soorten die in de Oosterhoutse Waarden voorkomen zijn de nadelige effecten van de stadsbrug in de MER Stadsbrug 2006 in kaart gebracht. Deze zijn vertaald naar ecologische effecten en vervolgens is de natuurcompensatie uitgewerkt. De opgave was vervolgens om een compensatielocatie te vinden waar met inrichting en beheer van nieuwe natuur de nadelige effecten zouden worden gecompenseerd. 

Begeleiding natuurcompensatie

We hebben de realisatie van deze natuurcompensatie van begin tot eind begeleid. In opdracht van de gemeente Nijmegen is een lijst samengesteld van 10 locaties voor de realisatie van de natuurcompensatie. 

Met onze marktkennis over grondposities is deze lijst in korte tijd tot stand gekomen. Bij de keuze van die locaties hebben we vooraf een inschatting gemaakt of er volstaan kon worden met enkel een inrichtings- en beheervergoeding. Verwerving zou voor de betreffende grondeigenaar geen harde voorwaarde moeten zijn. 

Beoordeling locaties 

In nauw overleg met het bevoegd gezag (provincie Gelderland) hebben we met een matrix de locaties beoordeeld. Op basis daarvan zijn met de grondeigenaren van de vier meest geschikte locaties gesprekken gevoerd en uiteindelijk zijn er met twee grondeigenaren afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van deze locaties. Verwerving van deze locaties – in totaal circa 65 hectare- bleek niet nodig en dat heeft de kosten van de natuurcompensatie substantieel gereduceerd. 

Inrichting en beheer locaties

Onze rentmeesters hebben ook intensief bijgedragen aan het vaststellen van de hoogte van inrichtings- en beheerkosten.

Expertises

Rentmeesters

Meer over Rentmeesters