Onderzoek externe veiligheid en luchtkwaliteit bij herontwikkeling Amstel III

Borghese Real Estate, een projectontwikkelaar die op bestaande locaties nieuwe waarde toevoegt, heeft ons gevraagd advies uit te brengen of de herontwikkeling van het RIVA-bedrijventerrein in Amsterdam voldoet aan het beleid met betrekking tot externe veiligheid en luchtkwaliteit.

Lees verder

Onderzoek externe veiligheid en luchtkwaliteit bij herontwikkeling Amstel III
Onderzoek externe veiligheid en luchtkwaliteit bij herontwikkeling Amstel III
Onderzoek externe veiligheid en luchtkwaliteit bij herontwikkeling Amstel III

De maatregelen

LBP|SIGHT heeft laten zien dat de geplande herontwikkeling mogelijk was zonder dat de normen op het gebied van externe veiligheid en luchtkwaliteit overschreden werden en zonder dat er veel extra voorzieningen daarvoor nodig waren.

Rekenmodel

Er is gebruik gemaakt van een gedetailleerd rekenmodel. Zo is onderzocht of de huidige én nieuwe situatie voldoen aan de normen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Deze zijn berekend en er is een voorstel voor verantwoording opgesteld van de mogelijke effecten bij een calamiteit en welke maatregelen getroffen moesten worden.

Toename verkeer

De gevolgen van de toename van het verkeer zijn ook berekend. De berekeningen gaven aan dat zowel in bestaande als in toekomstige situatie de grenswaarden niet worden overschreden.

Herontwikkeling 

Het RIVA-terrein beslaat een aantal gebouwen, parkeerterreinen en wegen, en ligt in de oksel van de A2 en A9. Borghese wilde nieuwe functies toevoegen, zoals een bouwmarkt en winkels met showroom. Daardoor zou het aantal aanwezige personen toenemen. Mocht er vervolgens op de A2 of A9 een ongeval met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen plaatsvinden, dan lopen meer mensen een risico dan in de oude situatie. Ook vergroot de herontwikkeling het aantal verkeers­bewegingen op de omliggende wegen. 

Het behaalde resultaat

Het project is met succes gerealiseerd.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen omgevingskwaliteit.