De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

2018 - 2019

De energietransitie is omvangrijk en complex. Daarom is het van belang flexibel te kunnen inspelen op de harde doelen van 2050. Eén van de middelen is het opwekken van zonne-energie. Om hier op juiste wijze invulling aan te geven, is het noodzakelijk om helder te hebben wat de energiebehoefte en de daaruit volgende ruimtelijke opgave is.

Lees verder

De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

Voor gemeente Roosendaal en gemeente Bergen op Zoom hebben we samen met Buro Waalbrug de beleidsvisie zonne-energie opgesteld. Voor deze visie hebben wij als LBP|SIGHT de energievraag van beide gemeentes in kaart gebracht. Dit hebben we ook gedaan voor de kansen om zonne-energie binnenstedelijk op te wekken of in het buitengebied als daar ook behoefte aan is.

Gebiedsanalyses voor het hele gemeentelijke grondgebied 

Voor beide gemeentes hebben we met GIS gebiedsanalyses gemaakt van het hele gemeentelijke grondgebied. Zo hebben we verschillende zaken inzichtelijk gemaakt.

De energiebehoefte van woningen en niet-woningen

We hebben het energieverbruik - en dus de energiebehoefte - van woningen en niet-woningen in kaart gebracht. Denk bij niet-woningen bijvoorbeeld aan industrie, scholen en kantoren. De gebiedsanalyse laat zien waar de vraag naar energie hoog is en waarvandaan duurzame energie getransporteerd kan worden.

Binnenstedelijk duurzame energie opwekken: het potentieel van dakoppervlak

Met de gebiedsanalyse laten we ook zien wat het potentieel aan dakoppervlak is voor het opwekken van zonne-energie. Welk percentage van de behoefte kunnen we dekken met het huidige aanbod aan daken? Hoe verhoudt zicht dit tot de totale behoefte?

De ‘zonneladder’: vooral binnenstedelijk zonne-energie opwekken 

Onderdeel van de beleidsvisie is de ‘zonneladder’. De gemeentes gebruiken deze ladder om te bepalen of zij meewerken aan een zonneproject. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het zo veel mogelijk binnenstedelijk opwekken van zonne-energie. Zo wordt er alleen zonne-energie in het buitengebied opgewekt als het binnenstedelijk niet kan.

Zonneparken om het gat in de energiebehoefte te dichten

De binnenstedelijk opgewekte zonne-energie voorziet niet in de totale energiebehoefte van de gemeentes. Door de gebiedsanalyse is nu duidelijk hoeveel zonneparken nodig zijn om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. De grootte van het gat wisselt per gemeente:

  • Bij gemeente Roosendaal bestaat er een kleiner gat tussen het potentieel aan daken en de energiebehoefte.
  • Bij gemeente Bergen op Zoom is dit gat groter: hier is de energiebehoefte groter vanwege meer zware industrie. Tegelijkertijd is het potentieel lager, want er is minder dakoppervlak.

Samenwerking met Buro Waalbrug

Buro Waalbrug heeft de opdracht van gemeente Roosendaal en gemeente Bergen op Zoom gekregen om een visie op zonne-energie te ontwikkelen. Op zijn beurt heeft Buro Waalbrug onze expertise ingeschakeld voor de gebiedsanalyses. Onze expertises vullen elkaar in dit soort projecten mooi aan.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen energie.