Begeleiding ontwikkeling Stormpolder

Wij begeleiden bedrijven op het industrieterrein in de Stormpolder bij het maken van keuzes en het uitvoeren van projecten over de ontwikkeling van hun industrieel vastgoed in deze complexe omgeving. 

Lees verder

Begeleiding ontwikkeling Stormpolder
Begeleiding ontwikkeling Stormpolder

Strategisch advies

We ondersteunen deze bedrijven bij verschillende vergunnings- en bestemmingsplanprocedures, maar ook bij strategische advisering als het gaat om keuzes in de inrichting van de bedrijfsterreinen en productieprocessen. Het gaat dan om alle relevante aspecten, zoals geluid, externe veiligheid, etc. met elkaar in samenhang te bekijken en daarbinnen en optimum te vinden.

We zijn ook de secretaris van het reguliere overleg tussen de bedrijven, de gemeente Krimpen aan den IJssel als bevoegd gezag en de DCMR (de milieutechnische adviseur van de gemeente). Daarnaast zorgen we voor afstemming van de bedrijfsactiviteiten met andere overheden, zoals gemeente, provincie en waterschap. 

Omdat het terrein ligt op de grens van 3 gemeenten (Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam) moet ook rekening worden gehouden met allerlei verschillende politieke belangen en voorkeuren. Iets wat op zich wettelijk gezien zonder meer mogelijk zou moeten zijn kan leiden tot allerlei politieke bezwaren, die weer van invloed zijn op de bedrijfsvoering en daarmee op de continuïteit van de onderneming. 

Industrieterrein De Stormpolder 

De Stormpolder is een groot buitendijks gezoneerd industrieterrein onder de rook van Rotterdam ten oosten van de Brienenoordbrug, voornamelijk gelegen in de gemeente krimpen aan den IJssel. 

Maritieme maakindustrie 

In het gebied worden al sinds de 17e eeuw schepen gebouwd en zijn sindsdien onafgebroken verschillende internationale bedrijven met name in de maakindustrie gevestigd, zoals Royal IHC met de grootste overdekte scheepshelling in West Europa en Hollandia, fabrikant van grote staalconstructies, zoals bruggen, maar ook de Londen Eye. Doordat verschillende toeleveranciers in het gebied eveneens een plek hebben gevonden is de Stormpolder een toonaangevend gebied als het gaat om de Nederlandse ‘maritieme maakindustrie’. 

Ligging omsloten door water

Door zijn ligging, vrijwel geheel omsloten door het water op de kruising van de nieuwe maas en de Hollandse IJssel is het bij uitstek geschikt voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven, die voor de aan- en afvoer van hun producten afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid vanaf het water

De ontwikkeling van de industrie in dit gebied vraagt daarnaast wel bijzondere aandacht omdat zij tevens direct in de nabijheid van de woonbebouwing is gelegen. Die woonbebouwing is sinds het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw steeds verder in de richting van het industrieterrein opgerukt. 

De daaruit voortvloeiende beperking van milieucontouren, etc. maken het voor de bedrijven noodzakelijk om permanent na te denken over innovatieve bedrijfsprocessen om de milieugevolgen die met die bedrijfsprocessen samenhangen zoveel mogelijk te beperken. Wij ondersteunen vanuit onze expertises de bedrijven bij het maken van die keuzes. 

Wereldmarktleider maritieme maakindustrie

Innovatieve bedrijfsprocessen hebben tot gevolg dat de bedrijven in de Stormpolder in staat zijn om zeer hoge kwaliteitstandaarden voor hun producten te handhaven en zeer complexe producten te maken. Daarmee overtreffen zij op de wereldmarkt veel andere concurrenten, met name uit lage lonen landen en blijven zij op hun terrein wereldmarktleider. 

Zo zijn in 2016 op de scheepswerf van IHC de eerste, mede door LNG aangedreven baggerschepen ter wereld gebouwd en in bedrijf gesteld. Door LNG als brandstof te gebruiken worden de milieuprestaties van zeeschepen (de uitstoot van CO2 en fijn stof) sterk verbeterd. Door Hollandia worden in diverse overdekte productiehallen allerlei andere unieke staalprojecten gerealiseerd. Naast de Londen Eye is zij verantwoordelijk voor de Brighton Tower. 

Door Zwijnenburg B.V. is in 2014 in het gebied een nieuwe constructieloods in gebruik genomen, waardoor nu ter plekke scheepscasco’s voor superjachten kunnen worden gebouwd met een lengte van meer dan 100 meter.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen omgevingsmanagement.

Expertises

Projectregie

Meer over Projectregie

Milieu

Meer over Milieu

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening