Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht

Van woningbouwvereniging Mitros kregen we de opdracht om de verkoop te realiseren van zes grondposities in de regio Utrecht. We stelden per locatie een plan van aanpak op, waarbij we goed keken naar de verschillende mogelijkheden voor de grond.

Lees verder

Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht
Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht
Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht
Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht

EERST HERBESTEMMEN 

Een voor de hand liggende optie voor een woningbouwvereniging is de verkoop van landbouwgrond. Onze rentmeesters zien concrete mogelijkheden om meer uit landbouwgrond te halen door te kijken naar de mogelijkheid van herbestemmen. Dat deden we ook bij dit project. 

BETROKKEN PARTIJEN 

Bij onze werkzaamheden hadden we met veel verschillende partijen te maken. De voormalig eigenaren, gebruikers van de percelen en geïnteresseerde (agrarische) ondernemers, maar ook met de betrokken gemeentes, provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. We gingen in overleg en/of in onderhandeling met deze partijen. 

PLAN VAN AANPAK 

Voor de gronden van Mitros brachten we in kaart welke mogelijkheden er waren. Per grondpositie maakten we een plan van aanpak. We liepen tegen de nodige uitdagingen en bijzonderheden aan. Zo hadden we te maken met voorkeursrechten van koop en het recht van overpad en de ontsluiting naar de openbare weg bij sommige percelen. 

TOETSEN AAN BELEID 

We onderzochten wat de toegestane bestemmingen voor de grond zijn. Ook deden we onderzoek naar het gemeentelijk en provinciaal beleid. We toetsten onze ideeën aan deze beleidsplannen, structuurvisies, ruimtelijke verordeningen en aan de milieu- en omgevingsaspecten. 

ANDERE INVULLING 

Voor deze gronden keken we welke andere hoogwaardige bestemmingen er mogelijk waren. Geen woningbouw, maar een duurzame invulling zoals zonneweiden of de plaatsing van windmolens. We onderzochten de mogelijkheden voor het herbestemmen van een perceel tot een agrarische bouwkavel en het realiseren van een waterberging. Ook keken we of een zorgfunctie en een agrarische functie aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

Onze bevindingen koppelden we in heldere notities terug aan de opdrachtgever, zodat zij hun beslissingen daarop konden baseren. Voor sommige gronden begeleidden we ook het vervolgtraject tot herbestemming of de verkoop.