‘Wacht niet op Omgevingswet met in procedure brengen van plannen’

24-11-2015

Wacht niet totdat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, maar breng plannen die op basis van de huidige wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) vergunbaar zijn, snel in procedure. Dat is het advies van ing. Frans Houtkamp, directielid van LBP|SIGHT. 

Lees verder

‘Wacht niet op Omgevingswet met in procedure brengen van plannen’

De Tweede Kamer nam afgelopen zomer de Omgevingswet aan. De wet, die in 2018 in werking treedt, zet een streep door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving en komt in de plaats van 26 tot nu toe geldende afzonderlijke wetten.

Onnodige vertraging en tijdverlies

“Dat is op zich een hele verbetering”, zegt Houtkamp, “maar gemeenten hebben dikwijls geruime tijd nodig voordat de interne organisatie en procedures zijn ingericht op het implementeren van nieuwe wetgeving. Wachten totdat gemeenten en provincies moeten gaan werken met de Omgevingswet, kan dus tot onnodige vertraging en tijdverlies leiden.” Vanzelfsprekend is LBP|SIGHT graag behulpzaam bij het snel en correct tot een goed einde brengen van dergelijke procedures", aldus Houtkamp.

Eén vergunning 

Dankzij de Omgevingswet kan een initiatiefnemer straks met één aanvraag volstaan voor één vergunning om toestemming te krijgen voor  het totaal aan activiteiten die hij of zij wil gaan uitvoeren. Het gaat onder meer om onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. 

“We zijn blij dat procedures voor onder andere ondernemers korter en eenvoudiger worden, maar voor een definitief oordeel moeten we nog even wachten op de Algemene Maatregelen van Bestuur”, zegt Houtkamp. “Die AMvB’s zorgen voor concrete invulling van de wet en worden naar verwachting komend jaar vastgesteld.”

Mits via de AMvB’s goed uitgewerkt, ziet Houtkamp duidelijke voordelen in de Omgevingswet. “Het wordt onder meer eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen”, zegt hij. “Een voorbeeld daarvan is de procedure voor het tijdelijk verplaatsen van winkels gedurende een verbouwing. Een dergelijke bestemmingsplanwijziging duurde voorheen 26 weken en moet straks in acht weken kunnen zijn afgerond.”

Digitaal 

Intussen wordt ook al gewerkt aan het online Omgevingsloket. In 2017 worden de centrale en decentrale regelgeving verwerkt in het digitale systeem. Een jaar later, in 2018, gaat het geheel online en kan de definitieve Omgevingswet in werking treden.

Bij ruimtelijke projecten moet uiteraard rekening worden gehouden met de wijzigingen in het omgevingsrecht vanwege de nieuwe wetgeving. “Dit verandert de manier waarop procedures moeten worden doorlopen en de wijze waarop vergunningen worden verleend”, zegt Frans Houtkamp. “Maar bij LBP|SIGHT houden we de ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet in de gaten, zodat we te zijner tijd adequaat op de nieuwe regelgeving kunnen inspringen.”