Waardevolle praktijkkennis inzetten op beleidsniveau

01-11-2017

Bij het vormen van beleid is kennis uit de praktijk enorm waardevol. De adviseurs van LBP|SIGHT denken regelmatig in opdracht van de overheid mee bij beleidsvorming, bijvoorbeeld op het gebied van geluid. Frans Houtkamp blikt terug op de beleidsvorming waar hij in zijn loopbaan bij betrokken was.

Lees verder

Waardevolle praktijkkennis inzetten op beleidsniveau

Vanaf de start van zijn loopbaan maakte geluidadviseur Frans Houtkamp de vertaalslag van de dagelijkse praktijk naar beleid. Met het toenmalige Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) als belangrijke opdrachtgever, werkte hij aan diverse beleidsinstrumenten op het gebied van geluid. 

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING 

Houtkamp werkte bijvoorbeeld aan de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (1998). Deze handreiking is hét hulpmiddel voor vergunningverleners bij het opstellen van de geluidparagraaf van een milieuvergunning. De Handreiking kwam tot stand met een begeleidingscommissie van bedrijfsleven, gemeenten en provincies. Ook de Raad van State past deze Handreiking toe. 

Ook hield hij zich bezig met een evaluatie van de Circulaire indirecte hinder en de mogelijke toepassing van de dosismaat Lden voor industriegeluid. Daarbij speelde niet alleen technische factoren een rol, maar waren de beleidsmatige consequenties minstens zo belangrijk. 

VERTAALSLAG 

Die vertaalslag van de dagelijkse praktijk van projecten naar meer overkoepelend en uniformerend beleid is nog steeds een van de onderscheidende kwaliteiten van LBP|SIGHT. We werken nog steeds voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Daar leveren we een grote inhoudelijke bijdrage aan de wijze waarop het aspect geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet wordt geregeld. Ook waren we betrokken bij de geluidnormering in het Bouwbesluit

TOEGEVOEGDE WAARDE 

Een technisch advies alleen volstaat meestal niet: vaak zijn de beleidsmatige consequenties even belangrijk en verdienen ze ook nadrukkelijk aandacht. 

EIGEN ONTWIKKELINGEN 

Ook ontwikkelen we zelf instrumenten vanuit onze praktijkkennis. Dat deden we bijvoorbeeld op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling vormden al de basis voor veel mooie projecten.

Advies nodig?

Heeft u advies nodig over één van onze expertises? Neem dan contact met ons op! We helpen u graag. 

Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1475
3430 BL Nieuwegein

030-2311377
Stuur ons een e-mail