De vergunningen voor ontgronding in het Markermeer zijn rond: een economische en ecologische stap voorwaarts

01-02-2019

Voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen in de Randstad is meer zand nodig. Maar de bestaande zandwinningen in het IJsselmeergebied zijn binnen afzienbare tijd zo goed als uitgeput. 

Samenwerkingsverband Markerzand heeft nu alle vergunningen rond voor een nieuwe ontgronding in het Markermeer. Deze ontgronding voorziet in de behoefte van ophoogzand voor de komende 30 jaar én draagt bij aan het herstel en ontwikkeling van het ecosysteem van het Markermeer. Iets wat dringend nodig is.

Lees verder

De vergunningen voor ontgronding in het Markermeer zijn rond: een economische en ecologische stap voorwaarts

Het huidige ecologische probleem van het Markermeer

Het Markermeer heeft ecologisch gezien problemen: natuurlijke moeras- en oeverzones ontbreken en het water is veel te troebel door zwevend slib. Het Markermeer heeft hierdoor minder ecologische variatie, terwijl het één van de grootste natuurgebieden en zoetwatermeren van Nederland en Europa is.

De doelen van de ontgronding Markerzand

Het samenwerkingsverband Markerzand (Mineralis, Van Oord Nederland, De Vries en van de Wiel, Boskalis Nederland) heeft het ontgrondingsproject in overleg met Rijkswaterstaat zó vormgegeven dat het zowel een economisch als een ecologisch doel bereikt.

Ecologisch: natuurontwikkeling

De ontgronding draagt ook bij aan een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer: een noodzakelijk instrument in de integrale ontwikkeling van de noordelijke randstad. De ontgronding draagt op twee manieren bij aan de TBES:

  • De zandwinningsput werkt als een slibvang: de put kan een grote hoeveelheid slib uit het veel te troebele Markermeer opvangen en bergen. Hierdoor ontstaat er helderder water met gewenste variaties in troebelheid. Flora en fauna krijgen zo een betere kans zich te ontwikkelen.
  • Op het zand ligt een dik pakket klei dat eerst moet worden afgegraven. Deze klei kan worden gebruikt voor natuurbouwprojecten in en langs het Markermeer, zoals natuurvriendelijke oevers. Dit is dé manier om duurzaam om te gaan met grondstromen.

Economisch: zandwinning

Er wordt zo’n 65 miljoen m3 zand gewonnen voor de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur. Dit helpt in de stedelijke ontwikkeling van de regio Amsterdam – Almere en past daarmee binnen de Rijksstructuurvisie voor Amsterdam - Almere - Markermeer.

LBP|SIGHT: betrokken van ontwikkeling tot aan vergunningen

We hebben Markerzand vanaf het begin bijgestaan met onze inhoudelijke kennis, het kennen van de procedures en de stakeholders. Zo hebben we:

  • meegedacht met het ontwerp en het ontwikkelingsproces;
  • de onderzoeken van andere bureaus aangestuurd;
  • het milieueffectrapport opgesteld;
  • inhoudelijke discussies gevoerd met het bevoegd gezag en de Commissie M.e.r.;
  • alle nodige vergunningen succesvol aangevraagd voor Markerzand.

Markerzand heeft uit eigen beweging de – voor dit project niet verplichte - milieueffectrapportage uitgevoerd. Zo hebben we het proces zorgvuldig aangepakt en waren stakeholders vroeg in het proces op de hoogte van de uitkomsten van alle benodigde onderzoeken.

De volgende stap

De ontgronding gaat van start als de natuurbouwprojecten zijn geconcretiseerd.