‘Tijdrovende weerstand tegen windmolenparken neemt af door mensen goed te informeren’

30-06-2016

Energiebedrijven, private partijen en overheden moeten omwonenden van beoogde windmolenparken in een zo vroeg mogelijk stadium bij het maken van de plannen betrekken. Zo’n aanpak kan veel kostbare tijdwinst opleveren. Dat advies geeft Daniël Verburg, die zich bij LBP|SIGHT vooral bezighoudt met gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Lees verder

‘Tijdrovende weerstand tegen windmolenparken neemt af door mensen goed te informeren’

Doelstelling groene energie

Het aandeel van de groene energie in de totale energievoorziening in ons land is de laatste jaren nauwelijks toegenomen; namelijk van 5,5 % in 2014 naar 5,8 % in het afgelopen jaar. En dat terwijl de doelstelling van het kabinet is om Nederland in 2020 van 14 % duurzame energie te voorzien. 

“Minister Kamp is nog optimistisch en denkt dat we die ambitie wel waarmaken, maar voorlopig blijven we achter, ook voor wat betreft windenergie”, zegt Verburg. “Er moet de komende jaren dus nog heel wat gebeuren, willen we in de buurt van die doelstelling komen.” 

Bezwaarprocedures 

Vier jaar lijkt misschien een lange tijd, merkt de adviseur van LBP|SIGHT op, maar tegen de achtergrond van te voeren en te volgen procedures is die termijn eigenlijk maar kort. “Er moeten in de jaren die voor ons liggen nog heel wat windmolenparken worden ontwikkeld”, zegt Verburg. 

“Er zijn weliswaar veel projecten in de pijplijn, maar vanwege tijdrovende bezwaarprocedures door omwonenden lopen veel van die initiatieven forse vertraging op.” Omwonenden hebben dikwijls bezwaren, zijn de laatste jaren ook kritischer geworden en verenigen zich steeds meer, zodat hun verzet beter is georganiseerd en tot grotere vertragingen leidt. 

Argwaan 

“Als LBP|SIGHT zijn wij bij veel windprojecten betrokken en we merken in het veld dat mensen vaak argwaan hebben, doordat ze onvoldoende worden geïnformeerd”, aldus Verburg. “Begrippen als participatie en draagvlak horen natuurlijk helemaal bij deze tijd en dat is ook terecht. Maar als het omwonenden niet duidelijk is wat precies de plannen zijn, hoe procedures verlopen en wat ze kunnen verwachten, veroorzaakt dat onnodige weerstand en vervolgens vertraging.” 

‘Heldere procedures’ 

Verburg pleit daarom voor transparante, heldere procedures en vooral het zo vroeg mogelijk betrekken van de omwonenden bij de planvorming. “Ik ben ervan overtuigd, dat veel van de weerstand kan worden weggenomen en zelfs voorkomen door de mensen goed in te lichten. Die uitdaging moeten initiatiefnemers aangaan in het belang van een verdere ontwikkeling van duurzame energie”, aldus Daniël Verburg.