Noord-Holland onderzoekt uitbreiding opwekking windenergie

04-04-2014

In 2012 kondigde Noord-Holland aan geen nieuwe vergunningen voor de bouw van nieuwe windparken af te geven. Om nu toch aan de doelstellingen van het Rijk te kunnen voldoen, werkt de provincie aan het Projectplan herstructurering Wind op Land. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht van vervanging en opschaling van bestaande turbines en parken. Medio dit jaar moet het klaar zijn.

Lees verder

Noord-Holland onderzoekt uitbreiding opwekking windenergie

Gezamenlijk vermogen windturbines

Op dit moment staan er in Noord-Holland 330 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 343 MW. In december 2012 hebben Provinciale Staten echter de Structuurvisie NH 2040 en het beleidskader Wind op land gewijzigd vastgesteld. Geen uitbreiding van het aantal windturbines was de kern van het beleid. Inmiddels heeft de provincie van het Rijk de taak gekregen om in 2020 685,5 MW wind op land operationeel te hebben, oftewel een verdubbeling. 

Vervangen en opschalen

Noord-Holland wil dit bereiken door in te zetten op de herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen. Met andere woorden: vervangen en opschalen. In Windpark Wieringermeer wordt naar verwachting 350 MW gerealiseerd, waarvan ruim 100 MW herstructurering. Netto groeit het opgesteld vermogen met 250 MW. Samen met het bestaande vermogen is daarmee ruimte voor 580 MW vastgelegd. 

Het Projectplan herstructurering Wind op Land

Om de resterende 105,5 MW te realiseren zal de provincie nog dit jaar ruimte aanwijzen. Het Projectplan herstructurering Wind op Land kent daarvoor twee sporen: een ruimtelijk spoor met onder meer te saneren locaties, zoekgebieden windparken op herstructureringslocaties en ruimtelijk ontwerp, en een economisch spoor met waardebepaling van de saneringsopgave en financiële compensatie c.q. participatie in nieuwe windparken. De planning is dat het plan nog deze zomer wordt afgerond.