Hoe de techniek het werk van een adviseur verandert

01-11-2017

In 1979 trad de Wet geluidhinder gefaseerd in werking. Vanaf het begin was geluidadviseur Frans Houtkamp betrokken bij 1200 zoneringen en 600 saneringen van industrieterreinen in Nederland. In die periode namen de technologische ontwikkelingen een grote vlucht.

Lees verder

Hoe de techniek het werk van een adviseur verandert

De tijd van inventariserende onderzoeken, het meewerken aan de totstandkoming van Ministeriële en Koninklijke Besluiten is uiteraard voorbij en heeft plaatsgemaakt voor het beheer van de geluidruimte in een zone. En gedurende de jaren waarin de activiteiten onderzoek – vaststellen – monitoren – beheren plaatsvonden, is de techniek drastisch veranderd. 

VAN BEREKENEN MET DE HAND NAAR GEAVANCEERDE SOFTWARE 

Daar waar adviseurs eerst eenvoudige geluidsniveaumeters gebruikten waarbij met de hand een LAeq moest worden berekend, konden al snel analysers worden ingezet die dat online, en al dan niet frequentieafhankelijk, kunnen uitvoeren. 

En daar waar eerst formules voor verspreidingsmodellen met behulp van een zakrekenmachine moesten worden berekend, kan inmiddels al veel jaren gebruik worden gemaakt van zeer geavanceerde software die heel gebruiksvriendelijk de rekenresultaten kan opleveren. 

SYSTEEM VOOR GELUIDMONITORING 

Voor de verschuiving van inventariserend onderzoek naar het beheer van geluidruimte rond industriële bronnen heeft LBP|SIGHT inmiddels geavanceerde monitoringssystemen ontwikkeld. 

Vanaf 2004 worden volautomatische, onbemande meetsystemen ingezet waarmee continu het geluidniveau en het geluidspectrum worden geregistreerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van meerdere microfoons die zodanig worden ingezet en afgeluisterd dat stoorgeluid eenvoudig kan worden uitgefilterd. Onderstaand een voorbeeld van meetresultaten voor en na het uitfilteren van stoorgeluiden. 

Alle data gaat naar een centrale server die de stoorgeluidanalyse uitvoert, de gegevens opslaat in een centrale database en alle meetdata voor de opdrachtgever (en eventueel andere betrokken partijen) via een inlogcode op een website ontsluit.   

VOLDOEN AAN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN 

Naast dat LBP|SIGHT deze monitoringsactiviteiten voor grotere bedrijven zoals Tata Steel en de NAM uitvoert, gebeurt dit nu ook meer en meer voor andere projecten zoals bijvoorbeeld het TT Circuit Assen. 

Recent komen daar ook diverse windturbineparken bij waarvoor LBP|SIGHT een zogenaamde Lden-monitor heeft ontwikkeld, een geautomatiseerd systeem van bewaking en monitoring. Daarmee kan op eenvoudige wijze voldaan worden aan de wettelijke registratieverplichtingen. Meer informatie op www.geluidbeheer.nl en op www.windturbinegeluid.nl