Het succes van bewonersparticipatie binnen de luchtvaart

16-11-2020

De luchtvaart: een domein waar participatie hard nodig is vanwege stevige polarisatie onder verschillende partijen. De Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (ABReL) zet zich sinds 2019 in om tot een constructief kritisch gesprek te komen met de overheid en de luchtvaartsector. Hoe zorgen we voor een verbetering van het woon- en leefklimaat in de omgeving van luchthavens?

Voor de begeleiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting is onze collega Peter de Vries, senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en participatie, door het stichtingsbestuur aangesteld.

Lees verder

Het succes van bewonersparticipatie binnen de luchtvaart

Toekomstige luchtvaart goed ingepast in de omgeving 

Het organiseren en vormgeven van participatietrajecten is iets wat onlosmakelijk verbonden is met de nieuwe Omgevingswet. Ook speelt participatie een grote rol in de herziene luchtvaartnota 2020 - 2050: alle relevante partijen moeten nú betrokken worden.

Peter de Vries: "Met deze stichting geven we inhoud aan die participatie via bewonersvertegenwoordigers. Het doel is dat de toekomstige luchtvaart goed is ingepast in de omgeving, zodat er in die omgeving een goed en aanvaardbaar leefklimaat heerst.“ Ook ondersteunt de stichting de bewonersvertegenwoordigers in het adequaat en professioneel invullen van hun rol in het participatieproces.

'Bewoners kunnen goede inhoudelijke bijdrage leveren'

De positieve invloed van de werkwijze van Stichting ABReL op het domein luchtvaart is ook de nationale ombudsman opgevallen. De ombudsman concludeerde dat 'het toewijzen van een eigen technisch deskundige aan de burgers tot gevolg heeft dat zij in de gelegenheid worden gesteld om vanaf het begin een goede inhoudelijke bijdrage te leveren'. Eén van de gevolgen daar weer van is dat Peter de Vries een bijdrage heeft geleverd aan het project Lessen In Participatie. Dit project is geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uitgevoerd door de Omgevingsraad Fysieke Leefomgeving.

Ondersteuning direct omwonenden van Lelystad Airport

Naast onze werkzaamheden voor Stichting ABReL, ondersteunen we al ruim 10 jaar de direct omwonenden van Lelystad Airport. Zij zijn verenigd in de stichting Club Direct Omwonenden (CDO). Zo behartigen we hun belangen zo optimaal mogelijk bij de transformatie van Lelystad Airport naar de vakantieluchthaven van Nederland. Dit doen we door overleg te voeren met verschillende partijen:

  • lokale en provinciale ambtenaren en bestuurders
  • de luchthaven en andere stakeholders uit de luchtvaartsector
  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het CDO neemt plaats aan verschillende overlegtafels over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Peter de Vries: "Voor Lelystad Airport zouden dezelfde regels gaan gelden als voor andere regionale vliegvelden. Dit heeft ertoe geleid dat we sinds 2016 een halfjaarlijks overleg organiseren waarbij ook bewonersvertegenwoordigers uit de Commissie Regionaal Overleg (CRO) van Rotterdam The Haque Airport en Eindhoven Airport aanwezig zijn." Tijdens deze overleggen wisselen de bewonersvertegenwoordigers ervaringen en informatie met elkaar uit. Sinds 2019 is dat overleg onderdeel van de werkzaamheden van ABReL.

- Een korte toelichting op het begrip CRO: elke regionale luchthaven van nationaal belang heeft een CRO waarbinnen de luchtvaartsector, bewonersvertegenwoordigers en overheden over de gang van zaken bij die luchthaven overleggen -

Ontstaan van Stichting ABReL

Eind 2018 maakte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend te willen gaan werken aan een nieuwe luchtvaartnota voor Nederland. Bij dat proces wilde ze nadrukkelijk verschillende stakeholders betrekken: hieronder vallen ook bewonersvertegenwoordigers. Deze aankondiging was voor de bewonersvertegenwoordigers uit de CRO’s aanleiding de krachten te bundelen. Voor die samenwerking werd de Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens in het leven geroepen.