Geen schade voedselveiligheid bij uitbreiding vliegveld Lelystad

18-01-2016

De toekomstige uitbreiding van luchthaven Lelystad heeft geen negatieve gevolgen voor de voedselveiligheid in de omgeving van het vliegveld. Dit blijkt uit onderzoek van LBP|SIGHT en de Universiteit Wageningen. De Staatscourant heeft de uitkomsten van het onderzoek nu gepubliceerd.Het gehalte zware metalen en PAK’s (polycyclische koolwaterstoffen) in de agrarische gewassen die daar worden verbouwd, zal niet toenemen als er in de toekomst meer vliegbewegingen bijkomen. LBP|SIGHT voerde het onderzoek uit met Plant Research International van de Universiteit Wageningen.

Lees verder

Geen schade voedselveiligheid bij uitbreiding vliegveld Lelystad

Onderzoek in Lelystad en Bremen 

In het onderzoek van ongeveer een jaar, dat afgelopen zomer werd afgerond, deden de onderzoekers niet alleen metingen op een aantal locaties op en rond vliegveld Lelystad. “We deden dat ook bij de luchthaven van het Duitse Bremen”, zegt dr. Dirk-Jan Simons, adviseur op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. “Dat vliegveld heeft namelijk nu al de omvang en het aantal vliegbewegingen die ook na 2018 voor Lelystad gaan gelden na de geplande uitbreiding.”

Door de gewasmetingen kregen de onderzoekers van LBP|SIGHT en Universiteit Wageningen een exact beeld van de huidige stand van zaken rond vliegveld Lelystad. “Een nulmeting dus en zo was aan de hand van de metingen rondom luchthaven Bremen ook te prognosticeren of en zo ja welke effecten het toenemen van het vliegverkeer zal hebben op de kwaliteit en veiligheid van gewassen”, aldus Simons.

45.000 vliegtuigbewegingen per jaar 

Het is de bedoeling dat vliegveld Lelystad op den duur uitgroeit tot een luchthaven met zo’n 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. De ontwikkeling start met een eerste tranche vanaf 2018 met 25.000 vliegtuigbewegingen. De doorgroei naar 45.000 bewegingen hing onder meer af van de resultaten van onderzoek naar de effecten van vliegtuigemissies op de duurzame landbouw in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld. 

Ook is (los van het onderzoek door LBP|SIGHT en Universiteit Wageningen) nader onderzoek gedaan naar de uitvoering van de toekomstige businesscase (de zakelijke exploitatie van het vliegveld), de invulling van de werkgelegenheidsambitie, het vermijden van geluidhinder en de verstoring van de natuur.

Spinazie en boerenkool 

Al eerder is onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de toekomstige uitbreiding van vliegveld Lelystad, maar dat beperkte zich tot een vergelijking met glastuinbouw en sierteelt nabij Schiphol. Omdat dit onvoldoende aansloot bij de situatie in Lelystad, werd het onderzoek onder meer uitgebreid met het een jaar lang monitoren van consumptiegewassen. 

“We plaatsten zowel in Lelystad als in Bremen in het voorjaar bakken met spinazie en in het najaar en de winter boerenkool, die door hun grote bladoppervlak veel van de neergeslagen uitstoot opvangen”, licht Simons toe. “De bakken werden periodiek vervangen en hun inhoud gemeten en vergeleken, zodat we een compleet beeld kregen van de eventuele effecten op de kwaliteit. 

Het was de eerste keer in Europa -en waarschijnlijk zelfs in de wereld-, dat een dergelijk vergelijkend en monitorend onderzoek op dit gebied werd uitgevoerd.”

Tafel 

Het onderzoek door LBP|SIGHT en Universiteit Wageningen vond formeel plaats in opdracht van de provincie Flevoland en de Alders-tafel, een overlegorgaan dat wordt voorgezeten door Hans Alders, oud-minister en voormalig commissaris van de koningin in de provincie Groningen. 

In de Alders-tafel zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd: het Rijk, de provincie Flevoland, de luchthaven Lelystad (eigendom van de Schiphol Group) en de stichting CDO. Deze stichting bestaat uit tientallen omwonenden, onder wie boeren, die risico’s zagen voor schade en overlast door de toename van het luchtverkeer.