Dubbelrol dreigt voor gemeenten bij onteigenen

28-04-2016

Rentmeester ing. Paul Kindt vindt het een slecht idee van minister Schultz van Haegen om lokale overheden zelf onteigeningsbesluiten te laten nemen. Dat zegt hij als bestuurslid van de Federatie Particulier Grondbezit in de nieuwsbrief van de FPG.

Lees verder

Dubbelrol dreigt voor gemeenten bij onteigenen

Onzorgvuldige besluitvorming

Tot nu toe kunnen gemeenten alleen nog aan de Kroon verzoeken om een besluit tot onteigening te nemen. Maar als het aan de minister van Infrastructuur en Milieu ligt, krijgen zij straks in de Omgevingswet zélf de bevoegdheid om grond of ander onroerend goed te onteigenen. Daarmee vervalt het toezicht vanuit de landelijke overheid en dat werkt, aldus het bestuurslid van de FPG, onzorgvuldige besluitvorming in de hand. 

Belangenverstrengeling 

“Het risico is groot dat het overheidsorgaan dat een onteigeningsprocedure in werking stelt, als partij te nauw is betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming in diezelfde zaak”, zegt Kindt. 

“Een dubbelrol dreigt dan. Veel gemeenten willen immers geld verdienen door bouwgrond aan te kopen, maar dan is het vervolgens wel heel moeilijk om een zuivere afweging te maken over een onteigening. Zij zijn in zo’n geval naast marktmeester ook marktpartij en dus is er sprake van belangenverstrengeling.” 

Onafhankelijke beoordeling 

Volgens de FPG vereist het eigendomsrecht dat het individu wordt beschermd tegen de overheid. De particuliere grondeigenaren stellen daarom als alternatief voor om alle onteigeningsbesluiten ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van State. “Op deze manier willen wij als FPG de bescherming tegen willekeur garanderen”, aldus Kindt.