Milieu

Onze adviseurs interpreteren de milieuwetgeving op samenhangende wijze. Op basis daarvan adviseren we bedrijven, ontwikkelaars en overheden bij planvorming en uitvoering. Onze basis is fundamentele kennis van en jarenlange ervaring met alle relevante milieuwet- en regelgeving.

Milieu Lees meer

Milieu

Onze adviseurs interpreteren de milieuwetgeving op samenhangende wijze. Op basis daarvan adviseren we bedrijven, ontwikkelaars en overheden bij planvorming en uitvoering. Onze basis is fundamentele kennis van en jarenlange ervaring met alle relevante milieuwet- en regelgeving. 

Huisadviseur voor Kargro Groep

Bekijk project

Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

Bekijk project

Bijlandse Waard

Bekijk project

Bestemmingsplan Streekmuseum Kloosterhaar in Overijssel

Bekijk project

Realisatie zonnepark in Wieringerwerf, Noord-Holland

Bekijk project

Uitbreiding Ouwehands Dierenpark met Pandasia

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

Vergunningen voor nieuwe ontgronding Markermeer

Bekijk project

Vergunningen en subsidies voor windparken Flevoland

Bekijk project

Duinrell - begeleiding ontwikkeling park

Bekijk project

Onderzoek externe veiligheid en luchtkwaliteit bij herontwikkeling Amstel III

Bekijk project

Zonnepark Warmenhuizen

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

Strategisch milieuadvies

Onze adviseurs geven strategische adviezen, vertalen beleid in normstellingen, voeren quickscans uit, en begeleiden vergunningaanvragen en procedures. Dit doen we op technisch gebied, maar ook op juridisch vlak, tot en met procedures bij de Raad van State. U kunt ons ook inschakelen als (externe) milieucoördinator.

We helpen bedrijven ook bij de invoering van milieuzorgsystemen. Speciaal daarvoor ontwikkelden we het MIDAS-softwarepakket. Dit pakket helpt industriële opdrachtgevers bij het planmatig uitvoeren en beheren van de wettelijke verplichtingen.

Advies bij omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning bevat alle bestaande bouw- en milieuvergunningen. Onze adviseurs ontwikkelen voor uw project de optimale vergunningstrategie. We hebben veel ervaring met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en ondersteunen bij alle aspecten van de Omgevingsvergunning. 

Milieuonderzoek

Technische onderzoeken van milieuaspecten spelen in veel situaties een belangrijke rol. We hebben veel ervaring met het uitvoeren van milieuonderzoek en beschikken over up-to-date meetapparatuur en rekensoftware. Veel van onze milieuonderzoeken worden gebruikt in gerechtelijke procedures. Daarom besteden we extra aandacht aan onze rapporten en adviezen.

U kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • Bodemonderzoek
  • Onderzoek naar luchtkwaliteit
  • Onderzoek naar waterkwaliteit
  • Onderzoek naar veiligheid
  • Geuronderzoek
  • Geluidonderzoek

Ecologisch advies

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in ecologische vraagstukken bij ruimtelijke ontwikkelingsopgaven, interpretatie van de Nederlandse natuurwetgeving en Natura 2000, het zoeken van locaties voor natuurcompensatie en het maken van afspraken voor beheer. 

We adviseren op strategisch en operationeel niveau, zowel bij de planvorming als de uitvoering. We behartigen de belangen van opdrachtgevers (Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000) in het kader van de aanwijzingen en Natura 2000-beheerplannen. Ook vragen we vergunningen aan, begeleiden natuurwaardenonderzoeken, ontwikkelen en begeleiden natuurcompensatietrajecten en zorgen voor de aansturing van het terreinbeheer.

Preventie en beheersing bodem-, lucht- en wateremissies

We adviseren veel bedrijven over preventie en controle op het gebied van bodembescherming, geluid- (monitoring), lucht- en wateremissies. Met eenvoudige digitale middelen kunnen onze adviseurs een adequaat preventie- en beheerssysteem opzetten. Ook kunnen we een beheersplan voor calamiteiten opstellen om de milieu- en bedrijfsschade zoveel mogelijk te beperken. 

Hergebruik afval

Afvalstof of grondstof? Onze adviseurs doen onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van (gevaarlijk) afval. Als dit niet mogelijk is, helpen we u bij het vinden van de meest kosteneffectieve oplossing voor het beheer en/of de verwerking. Ook kennen we de weg in het woud van regels, voorschriften en vergunningen.

Externe veiligheid

We helpen initiatiefnemers met het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van externe veiligheid en toetsen plannen aan geldende normen. Bij de aankoop van grond maken we in opdracht van gemeenten en projectontwikkelaars een quick scan externe veiligheid. We bepalen dan wat de invloed van het aspect externe veiligheid is op het project.

Onze adviseurs begeleiden en beoordelen externe veiligheidsrapporten over het Persoonsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) voor inrichtingen, LPG-tankstations, buisleidingen en alle vervoermodaliteiten.

Erik Schepers

Adviseur

Bekijk medewerker

Dirk-Jan Simons

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Hans Geleijns

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Priska van Binsbergen

Adviseur

Bekijk medewerker

Jan Willem Kort

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Milieu