Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een bijzondere vorm van ruimtelijke ordening. Zó bijzonder dat het binnen ons bedrijf een apart vakgebied is. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelings-, vitaliserings- en transformatievraagstukken. Daarbij brengen we publieke, private en particuliere belangen op één lijn. 

Maatwerk voor proces en inhoud

Succes wordt bepaald door de som van kwaliteit én acceptatie. Het is onze uitdaging om complexe ruimtelijke ontwikkelingsopgaven maatschappelijk gedragen te krijgen. Dit vraagt per locatie steeds om een maatwerkaanpak van zowel procesmatige als vakinhoudelijke kennis. 

Intermediaire rol

Onze adviseurs zijn goed thuis bij provincies en ministeries en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid. De intermediaire rol – vanaf het eerste idee tot de laatste fase van de uitvoering – is ons op het lijf geschreven. 

Stedelijk gebied en landelijk gebied

Onze deskundigen werken zowel in stedelijk gebied, bijvoorbeeld aan de transformatie van oude industrieterreinen, als in de groene ruimte, zoals aan uiterwaardprojecten met combinaties van rivierverruiming, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning, recreatie en wonen & werken. Ook ontwikkelen we onder meer nieuwe economische dragers voor landgoederen. 

Onze werkzaamheden:

 • Strategieontwikkeling (opstellen plannen van aanpak) 
 • Concept- en planvorming 
 • Managen projectorganisatie in multi-actor-omgevingen 
 • Alliantievorming 
 • Locatiekeuze-onderzoek en quick scans 
 • Haalbaarheidstudies 
 • Uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken 
 • M.e.r.(beoordelingen) 
 • Opstellen van vergunningaanvragen 
 • Strategisch ecologische advisering 
 • Ruimtelijke onderbouwingen 
 • Juridische begeleiding