Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in onze dienstverlening. We combineren technische en theoretische kennis, de laatste ontwikkelingen, jarenlange praktijkervaring en een nuchtere kijk op zaken. Zo maken we de vertaalslag naar praktische adviezen.

Duurzaamheid Lees meer

Duurzaamheid

De bundeling van kennis op het gebied van installaties, milieu en bouwtechniek stelt ons in staat om duurzame en integrale oplossingen te ontwikkelen. We beschikken over verschillende instrumenten waarmee we de duurzaamheid van gebouwen kunnen kwantificeren. 

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Tijdelijke rechtbank Amsterdam: een volledig demontabel gebouw

Bekijk project

Realisatie vrijstaand passief huis in Houten

Bekijk project

Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht

Bekijk project

Conradhuis, Hogeschool van Amsterdam

Bekijk project

Realisatie zonnepark in Wieringerwerf, Noord-Holland

Bekijk project

Omgevingsvergunning tijdelijk R&D Solar Field

Bekijk project

Bouw multifunctionele studentenwoningen The Cube

Bekijk project

Nationale Nederlanden Workspace 2020: circulair op de werkvloer

Bekijk project

Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Onderzoek: integraal sturen op CO2-emissies in de bouw

Bekijk project

Onderzoek naar grondstoffenbeheer van Rijkswaterstaat

Bekijk project

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Bekijk project

Nieuwbouw duurzaam gemeentehuis Midden-Delfland

Bekijk project

Duurzaam en toekomstbestendig parkeergebouw RAI Amsterdam

Bekijk project

Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

We leveren de volgende  diensten:

 • Beoordelen ontwerp op basis van Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (NPDB)
 • Bepalen Milieu-Index gebouw (MIG) met behulp van Greencalc+
 • Beoordelen milieukwaliteit ontwerp op basis van GPR Gebouw 
 • Toetsen gebouwen aan de eisen ten aanzien van duurzaam inkopen 
 • Adviseren en begeleiden projecten met beoordelingsmethodiek BREEAM-NL 
 • Verrichten assessment met beoordelingsmethodiek BREEAM-NL

Circulair ondernemen

In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd, en waardevernietiging geminimaliseerd. Een nieuw economisch systeem waar we niet meer omheen kunnen. En dat willen we ook niet. Bekijk onze themapagina over circulariteit.

Duurzaam bouwen en duurzame monumentenzorg

Onze specialisten geven advies op het gebied van duurzaam bouwen (DUBO) en duurzame monumentenzorg (DUMO). Dit doen we voor bestaande en nieuw te bouwen woon-, utiliteits- en industriegebouwen. We gebruiken hiervoor de instrumenten GPR Gebouw en GreenCalc.


BREEAM expert

BREEAM is het instrument om de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande bouw te meten en te beoordelen. LBP|SIGHT is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) en gecertificeerd BREEAM-expert.

Duurzaam ondernemen in de industrie

We helpen industriële bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen, onder meer met quickscans, advies en ondersteuning. Zo geven we precies aan hoe organisaties ervoor staan. Daarbij is er veel aandacht voor de bijbehorende commerciële communicatie. We hebben ervaring met de volgende concepten:

 • Bedrijfsanalyse met SAFE SAM-methodiek
 • Berekenen carbon footprint (ISO 14064)
 • Adviseren en implementeren CO2-prestatieladder
 • Adviseren en implementeren duurzaam inkopen
 • Duurzaamheidsverslaglegging
 • KAM-management
 • ISO 9000, ISO 14.001, OSHAS 18.001, VCA

Milieuprestatie bouwmaterialen

Het berekenen van de milieuprestatie voor nieuw te bouwen kantoren en woningen is wettelijk verplicht. Welke milieuprestaties hebben materialen, welke invloed hebben verschillende ontwerpkeuzes, welke kansen zijn er voor hergebruik? We adviseren architecten, ontwikkelaars, leveranciers, producenten, gebruikers en afvalbedrijven bij het maken van verantwoorde materiaalkeuzes.

Verduurzaming materiaalgebruik

Het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2-emissie van een gebouw wordt steeds groter. Duurzaam materiaalgebruik is daarom steeds belangrijker. De milieu-impact van bouwmaterialen is al onderdeel van de overheidseisen (duurzaam inkopen) en duurzaamheidsystematieken (zoals BREEAM-NL en GPR-Gebouw). De milieuprestatie van een gebouw kan eenvoudig online berekend worden via de MPRI-MPG tool, de tool GPR Bouwbesluit of de materialentool van DGBC. 

Productie duurzame materialen - levenscyclusanalyse

Het Bouwbesluit verplicht het berekenen van de milieuprestatie voor nieuw te bouwen kantoren en woningen. Bouwpartijen moeten dus kennis inwinnen over de mate van duurzaamheid van materialen. Producenten en leveranciers worden gestimuleerd kennis over de levenscyclusanalyse (LCA) van hun producten inzichtelijk te maken. Met de verplichting uit het Bouwbesluit is het voor producenten commercieel noodzakelijk de milieuprestatie van producten ook in de nationale milieudatabase op te nemen. 

LCA als basis 

De gegevens voor een milieuprestatieberekening komen uit de levenscyclusanalyse van een product of materiaal. LCA’s zijn niet exclusief voor de bouwindustrie, maar worden wereldwijd voor tal van studies naar milieu-impact en de verbetering daarvan ingezet. Om de methodiek uniform voor bouwproducten toe te passen, zijn aanvullende regels opgesteld. In Europa EN 15.804 en in Nederland de SBK bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. We maken bouwgerelateerde LCA’s op basis van beide regels zodat de milieu-informatie van een product voor heel Europa geschikt is. 

Nationale milieudatabase 

Om de milieuprestatie van een product of materiaal te kunnen berekenen, is het noodzakelijk dat deze is opgenomen in de nationale milieudatabase, in beheer bij Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De basis voor opname is een LCA conform de bepalingsmethode. Deze LCA wordt altijd door een onafhankelijke derde getoetst. Ook deze toetsing kunnen we voor u verzorgen. We hebben een aantal erkende LCA-deskundigen in huis.

LBP|SIGHT kan ook ondersteuning bieden bij het laten maken van een MRPI-certificaat van een product of materiaal. 

Productoptimalisatie 

Onze milieuspecialisten hebben brede materiaalkennis en kunnen producenten ondersteunen bij het vinden van innovatieve materialen en processen voor hun bouwmaterialen. In dit proces kunnen LCA-impactanalyses uitgevoerd worden. Hiermee wordt het effect van de innovatie ten opzichte van de milieuprestatie van het uiteindelijke product in beeld gebracht.

Afvalverwerking, recycling en hergebruik

De traditionele positie van de sloper of het afvalstoffenbedrijf is een belangrijke schakel in de levenscyclus van duurzaam bouwen geworden. Vanuit die ontwikkeling komt afval in toenemende mate en steeds directer weer in de grondstoffase terecht. Dit levert een forse bijdrage aan het verbeteren van de milieuprestatie van bouwmaterialen. Het vergt niet alleen veel innovaties bij de inzameling, maar ook een diepere kennis van grondstof- en producteigenschappen en productieprocessen. Om recycling en hergebruik van afvalstoffen breed in te zetten, is kennis van milieu- en kwaliteiteisen van bouwstoffen- en materialen cruciaal. Die hebben we in huis.

Afvalstof of grondstof? 

Het verwerken van afvalstof tot bouwmateriaal is aan een zwaarder wettelijk regime onderworpen dan het produceren van bouwmaterialen uit grondstoffen. Onder bepaalde omstandigheden verliest een afvalstof de status afval en wordt grondstof. We hebben de juiste combinatie van juridische kennis van de wettelijke systematiek en inhoudelijk kennis van de status van afvalstof versus grondstof, om snel inzichtelijk te maken onder welk regime een innovatief product valt. 

Verwerken tot grondstof 

Het uiteindelijke product dat als bouwmateriaal of bouwgrondstof in de markt gezet wordt, moet aan een keur van kwaliteiteisen voldoen. Zo moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat de secundaire bouwstof de bodem niet verontreinigt. Of de status binnen de Europese REACH systematiek moet bekend zijn, maar ook productspecifieke kwaliteiteisen (bijvoorbeeld minimale druksterkte van steenachtige bouwmaterialen) ziin van wezenlijk belang. 

Afvalstoffen en hergebruik in LCA’s 

Niet alle afvalstoffen zijn geschikt om uiteindelijk weer als grondstof gebruikt te worden. Het recycleproces kan een grotere milieubelasting met zich meebrengen dan het winnen en toepassen van de primaire grondstof. We kunnen milieuprestaties van gerecyclede (secundaire) bouwstoffen en hun oorspronkelijke (primaire) tegenpool beoordelen. Met kritische blik stellen onze adviseurs LCA-impactanalyses op om tot secundaire bouwstoffen te komen met daadwerkelijk betere milieuprestaties.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

We sluiten voor de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bij de internationale standaard, ISO 26.000. MVO is ‘de verantwoordelijkheid van een organisatie voor alle gevolgen van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door transparant en ethisch gedrag’. Dit gedrag draagt bij aan duurzame ontwikkeling, gezondheid en welvaart, en houdt rekening met de verwachtingen van stakeholders. Daarnaast voldoet een organisatie hiermee aan de wet- en regelgeving, is het gedrag consistent met internationale gedragsnormen, geïntegreerd in de bedrijfsvoering en ingevuld binnen alle relaties. 

LBP|SIGHT kan concreet, meetbaar en aantoonbaar maken hoe een organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor zetten we de volgende instrumenten in:

 • Quickscan ISO 26.000 
 • Advies en implementatie (deelaspecten) ISO 26.000 
 • Advies en implementatie MVO prestatieladder 
 • Duurzaamheidverslaglegging (opzet, advies en uitvoering) 

We leveren zelf ook een actieve bijdrage aan MVO. Dit doen we door middel van kennisoverdracht op basisscholen en het voortgezet onderwijs in Nederland.

Jeannette Levels-Vermeer

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Erik de Jong

Adviseur

Bekijk medewerker

Henk Versteeg

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Kristel Van Oldenbeek

Adviseur

Bekijk medewerker

Jaanika Makara

Adviseur

Bekijk medewerker

Priska van Binsbergen

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Duurzaamheid