Bouwfysica

Het belangrijkste doel van het vakgebied bouwfysica is het realiseren van een optimaal leef- en werkklimaat. Onze adviseurs proberen dit te bereiken met inzet van bouwkundige maatregelen. Als deze geen of onvoldoende uitkomst bieden, komen technische installaties in beeld. 

Andere doelstellingen van bouwfysica zijn het realiseren van een duurzaam gebouw, het minimaliseren van het energiegebruik en het voorkomen van schade door bouw(fysische) fouten. 

Ventilatie en binnenmilieu 

We verblijven het grootste deel van de dag binnen. De kwaliteit van het binnenmilieu is dan ook van groot belang. We houden ons bezig met alle aspecten van het klimaat in nieuwe en bestaande gebouwen, zoals:

 • ventilatieadvies woning- en uitiliteitsbouw en parkeergarages; 
 • controle werking ventilatiesystemen en klimaatinstallaties; 
 • VentilatiePrestatieKeuring (BRL 8010) voor woningen, scholen en kinderdagverblijven;
 • temperatuursimulatieberekeningen;
 • onderzoek en advies thermisch binnenklimaat:
  • luchttemperatuur
  • stralingstemperatuur 
  • luchtsnelheden
  • relatieve luchtvochtigheid 
 • onderzoek en advies luchtkwaliteit: 
  • chemisch (o.a. koolmonoxide, kooldioxide, ozon) 
  • fysisch (stof en vezels) 
  • microbiologisch (o.a. bacteriën, schimmels, endotoxine) 
 • het opstellen van een Energie- en Binnenmilieu Advies (EBA) voor schoolgebouwen. 

Dag- en kunstlicht 

Licht is een essentieel element in onze leefomgeving en van groot belang voor ons welbevinden en onze productiviteit. In gebouwen is voldoende daglichttoetreding in de meeste gevallen een eerste vereiste. Door het wisselende karakter van daglicht is aanvullende, meestal kunstverlichting noodzakelijk. Een juiste balans tussen dag- en kunstlicht leidt tot een comfortabele leef- en werksituatie en voorkomt onnodig energiegebruik. 

Soms kan licht dat goed is voor de een, hinder voor de ander opleveren. Voorbeelden zijn verlichting van sportvelden, licht uit de kassenbouw, zonreflecties in spiegelende gevels van gebouwen etc. 

Ook het blokkeren van (zon)licht kan juist het probleem zijn: schaduwvorming door gebouwen of andere bouwwerken (planschade). Onze adviseurs weten hoe hiermee om te gaan. Onze werkzaamheden op het gebied van dag- en kunstlicht bestaan uit:

 • dag- en kunstlichtmetingen; 
 • het opstellen programma van eisen voor (binnen)verlichting; 
 • toetsing en advisering daglichttoetreding volgens het Bouwbesluit en Arbobesluit;
 • advies over visueel comfort in ruimten; 
 • onderzoeken en vaststellen van gelijkwaardige oplossingen voor niet-gangbare situaties; 
 • bepaling invloed nieuwe bebouwing in de omgeving op daglichttoetreding, bezonning en beschaduwing;
 • computersimulaties van dag- en kunstlicht, bezonning en beschaduwing.

Bouwfysisch gedrag en schade 

Het gaat bouwfysisch niet altijd goed in de bouw. Dat is natuurlijk vervelend voor alle betrokkenen. Als het probleem snel wordt verholpen is het leed te overzien. Een deskundige beoordeling en advies zijn hierbij onmisbaar. Nog beter is natuurlijk een degelijk advies vooraf. 

Onze adviseurs kunnen u helpen met:

 • het (vooraf) beoordelen van het bouwfysisch gedrag (warmte en vocht) van bouwkundige constructies; 
 • bouwfysisch onderzoek naar schade in bestaande gebouwen/monumenten; 
 • onderzoek in woningen naar (potentiële) bouwfysische knelpunten, veelal gekoppeld aan plannen voor renovatie/groot onderhoud;
 • bepaling van de thermische prestatie van constructies en bouwelementen (R-waarde, U-waarde, Y-waarde); 
 • bepaling van de temperatuurfactor van koudebruggen; 
 • beoordeling van het risico van inwendige condensatie in constructies; 
 • beoordeling van bouwkundige details op de relevante bouwfysische eisen (luchtdichting, koudebruggen, isolatiewaarde en inwendige condensatie); 
 • uitvoeringsbegeleiding en -controle op de bouwplaats. 

Stedenbouwfysica 

In Nederland is ruimte schaars. Optimaal gebruik met behoud van een goede omgevingskwaliteit vereist een zorgvuldige inpassing van bouwwerken, infrastructuur en industrie. Met computersimulaties en/of metingen aan schaalmodellen kunnen we voor ontwerpers, ontwikkelaars, vergunningverleners en omwonenden de consequenties van bouwplannen in beeld brengen en adviezen geven om een optimale inpassing te verkrijgen. 

Bij onze adviezen brengen we de volgende onderwerpen in beeld:

 • bezonning en beschaduwing;
 • windhinder en/of windgevaar (rondom hoge gebouwen);
 • luchtkwaliteit (verkeer en industrie);
 • trillingen (verkeer, heiwerkzaamheden en machines); 
 • geluidbelasting (verkeer en industrie).

Akoestisch- en Bouwfysisch Laboratorium 

Naast het Kees van Dorsser Laboratorium maken onze adviseurs gebruik van meerdere laboratoria voor het verrichten van o.a. akoestisch- en bouwfysisch onderzoek aan materialen, producten en constructies. De resultaten van deze onderzoeken zijn van essentieel belang bij het oplossen van praktische akoestische en bouwfysische vraagstukken en verdere productontwikkeling. Met behulp van proefopstellingen testen we materialen en producten op bijvoorbeeld hun geluidabsorberend vermogen, of hele constructies (wanden, vloeren, daken, ventilatievoorzieningen etc.) op hun geluidisolerend vermogen. 

Ook bepalen we eigenschappen als ventilatiecapaciteit, luchtdoorlatendheid, wind- en waterdichtheid, stijfheid en sterkte. We voeren alle onderzoeken uit volgens geldende Nederlandse (NEN) of internationale (CEN/ISO) normen. Dit geeft de opdrachtgevers zekerheid dat de resultaten overal waar gewenst geldig zijn. Vooraf bepalen we dan ook in nauwe samenspraak met de opdrachtgever welke werkwijze en aanpak voor hem het meest adequaat is.

NEN-normcommissies

 • LBP|SIGHT is vertegenwoordigd in de NEN-normcommissie 'Ventilatie'. 
 • LBP|SIGHT is vertegenwoordigd in de NEN-norm subcommissie 'Bezonning' en in de NEN-werkgroep 'Daglichtopeningen'. 
 • LBP|SIGHT is vertegenwoordigd in de NEN-normcommissie 'Vocht'.